Badanie ABR – słuch dziecka pod kontrolą

0
14
Rate this post

Badanie ABR (ang. Auditory Brainstem Response) jest jedną z najważniejszych metod oceny słuchu, szczególnie u noworodków i małych dzieci. To nieinwazyjne badanie pozwala na ocenę działania słuchu bez potrzeby świadomej współpracy pacjenta, co jest kluczowe w przypadku niemowląt oraz dzieci, które nie są w stanie samodzielnie zgłaszać swoich doznań słuchowych. W tym artykule szczegółowo omówimy, czym jest badanie ABR, jak się do niego przygotować, jak przebiega, a także jak interpretować jego wyniki.

Czym jest badanie ABR?

Definicja

ABR to skrót od Auditory Brainstem Response, co można przetłumaczyć jako „odpowiedź pnia mózgu na bodziec słuchowy”. Jest to badanie elektrofizjologiczne, które rejestruje aktywność elektryczną w obrębie pnia mózgu w odpowiedzi na dźwięki. Umożliwia ono ocenę integralności ścieżek nerwowych biegnących od ucha wewnętrznego do pnia mózgu.

Zalety badania ABR

 • Nieinwazyjność: Badanie jest całkowicie bezpieczne dla pacjenta i nie wymaga używania igieł czy nacinania skóry.
 • Brak potrzeby aktywnej współpracy pacjenta: ABR może być przeprowadzane nawet podczas snu pacjenta, co jest idealne dla małych dzieci.
 • Dokładność: Pozwala z dużą precyzją ocenić próg słyszenia, co jest kluczowe dla wczesnego wykrywania problemów ze słuchem.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem

 1. Wizyta konsultacyjna: Zwykle przed badaniem ABR przeprowadzana jest wizyta konsultacyjna, na której lekarz wyjaśnia rodzicom na czym polega badanie i jak się do niego przygotować.
 2. Stan zdrowia: Dziecko powinno być zdrowe w dniu badania – gorączka czy infekcje mogą wpływać na wyniki.
 3. Czystość uszu: Przed badaniem należy upewnić się, że uszy dziecka są czyste i wolne od woskowiny, która mogłaby zakłócić przewodzenie dźwięku.

W dniu badania

 • Ubierz dziecko wygodnie: Zaleca się, aby dziecko miało na sobie luźne, wygodne ubrania, które umożliwią łatwe umieszczenie elektrod.
 • Posiłek i sen: Dobre jest, aby dziecko było nakarmione i wyspane, co często oznacza, że badanie można przeprowadzić podczas naturalnego snu niemowlęcia.

Przebieg badania

Krok po kroku

 1. Umieszczenie elektrod: Na głowie dziecka umieszczane są elektrody, które rejestrują aktywność elektryczną pnia mózgu.
 2. Prezentacja dźwięków: Przez słuchawki podawane są specyficzne dźwięki, na które dziecko reaguje, a reakcje są rejestrowane.
 3. Monitorowanie: Cały czas trwania badania technik monitoruje reakcje biologiczne dziecka oraz jakość rejestrowanych odpowiedzi.

Czas trwania

Badanie ABR trwa zazwyczaj od 30 do 90 minut, w zależności od współpracy pacjenta i jakości uzyskiwanych odpowiedzi.

Interpretacja wyników

Odczytywanie wyników

Wyniki badania ABR prezentowane są w formie graficznej – jako fale, które odpowiadają kolejnym etapom przetwarzania sygnału słuchowego przez mózg. Lekarz analizuje czas wystąpienia tych fal oraz ich amplitudę.

Możliwe wyniki

 • Normalny próg słyszenia: Wyniki w normie oznaczają, że drogi słuchowe funkcjonują prawidłowo.
 • Obniżony próg słyszenia: Może wskazywać na uszkodzenie słuchu, wtedy konieczne jest dalsze diagnostyko i potencjalne leczenie, np. z użyciem aparatu słuchowego.
 • Brak odpowiedzi: W takim przypadku badanie jest powtarzane, a jeśli nadal nie ma odpowiedzi, rozważane są dalsze badania diagnostyczne.

Znaczenie wczesnej diagnozy

Dlaczego wczesna diagnoza jest ważna?

Wczesne wykrycie problemów ze słuchem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju mowy i języka dziecka. Dzięki wczesnej diagnozie i interwencji, możliwe jest zapobieganie długotrwałym lub trwałym problemom z komunikacją, które mogą wpłynąć na edukację i integrację społeczną dziecka.

Badanie ABR jest cennym narzędziem w rękach specjalistów, które pozwala na wczesne wykrywanie problemów ze słuchem u dzieci. Jego nieinwazyjny charakter, dokładność oraz brak potrzeby aktywnej współpracy pacjenta czynią ABR idealnym rozwiązaniem w pediatrii. Regularne przeprowadzanie tego badania powinno być standardem w ramach wczesnego przesiewania słuchu, aby zapewnić wszystkim dzieciom najlepszy start w życiu.

Rodzice i opiekunowie powinni być świadomi znaczenia i możliwości, jakie daje badanie ABR, oraz nie zwlekać z jego wykonaniem, gdy tylko pojawi się taka potrzeba lub zalecenie lekarza. Wczesna interwencja to klucz do zdrowego rozwoju każdego dziecka.

Wczesne przesiewanie słuchu za pomocą badania ABR

Ważność przesiewowych badań słuchu

Przesiewowe badanie słuchu przy użyciu techniki ABR jest zalecane do rutynowego wykonywania u wszystkich noworodków. Celem takiego przesiewu jest jak najwcześniejsze wykrycie potencjalnych deficytów słuchowych, które mogą wpływać na rozwój mowy, społeczny i emocjonalny dziecka. Dzięki wczesnej diagnozie możliwe jest szybkie wprowadzenie odpowiedniej terapii, co jest kluczowe dla efektywności leczenia.

Kiedy przeprowadzać badanie ABR?

 1. Noworodki: Standardowo, badanie ABR powinno być przeprowadzone przed wypisem ze szpitala po urodzeniu – nie później niż w pierwszym miesiącu życia.
 2. Dzieci z ryzykiem: U dzieci z identyfikowanymi czynnikami ryzyka (np. historią rodzinnych problemów ze słuchem, komplikacje okołoporodowe) badanie powinno być przeprowadzone jak najszybciej, idealnie w pierwszych dwóch tygodniach życia.
 3. W przypadku wątpliwości: Jeżeli w trakcie rutynowych kontroli zdrowia dziecka (np. u pediatry) pojawiają się obawy co do prawidłowości słuchu, zalecane jest przeprowadzenie badania ABR.

Technika badania ABR

Metodologia

Badanie ABR wykorzystuje serię krótkich, kontrolowanych dźwięków emitowanych przez słuchawki, które dziecko ma na uszach. Odpowiedzi mózgu na te dźwięki są rejestrowane przez elektrody umieszczone na skórze głowy i przekazywane do analizy. Badanie jest całkowicie bezbolesne i zazwyczaj przeprowadza się je podczas naturalnego snu dziecka, aby zapewnić brak ruchów mogących zakłócić odczyt.

Parametry dźwięków

Dźwięki używane w badaniu ABR to zazwyczaj kliknięcia lub tony o określonej częstotliwości. Dzięki różnorodności bodźców można ocenić zakres częstotliwości, na które dziecko reaguje, co jest istotne dla dokładnej diagnostyki.

Odpowiedzi mózgu

Rejestrowane fale są numerowane od I do V – każda fala odpowiada odpowiedzi innej części drogi słuchowej:

 • Fala I: odbiór dźwięku przez ucho wewnętrzne,
 • Fala II: przetworzenie dźwięku w obrębie nerwu słuchowego,
 • Fala III: reakcja jąder ślimakowych w pniu mózgu,
 • Fala IV i V: odpowiedź wyższych ośrodków słuchowych pnia mózgu.

Częste wyzwania i rozwiązania

Niektóre typowe trudności związane z badaniem ABR obejmują niską współpracę dziecka, zbyt dużą ilość ruchów, czy obecność woskowiny w uszach, co może zakłócić czystość przekazu dźwiękowego. W takich przypadkach badanie jest powtarzane lub stosuje się dodatkowe środki uspokajające (zależnie od protokołu medycznego).

Dalsze kroki po diagnozie

Pozytywna diagnoza

 1. Dopasowanie aparatu słuchowego: Jeśli diagnoza potwierdza niedosłuch, pierwszym krokiem jest zazwyczaj dopasowanie aparatu słuchowego.
 2. Edukacja rodziców: Rodzice są szkoleni, jak wspierać dziecko z problemami słuchowymi, w tym jak używać aparatu słuchowego.
 3. Wsparcie logopedyczne: Zaleca się wczesną interwencję logopedyczną, aby wspomóc rozwój mowy dziecka.

Negatywna diagnoza

W przypadku negatywnej diagnozy, gdzie badanie ABR nie wykryje żadnych nieprawidłowości, zaleca się regularne monitorowanie słuchu dziecka. Kontynuowanie obserwacji jest ważne, ponieważ niektóre problemy ze słuchem mogą rozwijać się lub ujawniać później.

Badanie ABR jest kluczowym narzędziem w diagnostyce audytologicznej u dzieci, umożliwiającym wczesne wykrywanie i interwencję w przypadku problemów ze słuchem. Jego nieinwazyjność, dokładność oraz możliwość przeprowadzenia bez aktywnej współpracy pacjenta czynią badanie ABR idealnym wyborem dla noworodków i małych dzieci. Regularne przesiewowe badania słuchu powinny być standardem opieki, aby zapewnić każdemu dziecku najlepsze warunki dla prawidłowego rozwoju słuchowego i mowy.

Włączenie rodziców w proces diagnostyczny i terapeutyczny, a także odpowiednia edukacja i wsparcie, są kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników interwencyjnych, które zapewnią dziecku optymalny rozwój i zdolność do nauki oraz komunikacji w społeczeństwie.

Możliwości i ograniczenia badania ABR

Możliwości

Badanie ABR jest niezwykle użytecznym narzędziem diagnostycznym, które oferuje szereg możliwości:

 • Wczesna diagnoza: Umożliwia identyfikację problemów ze słuchem już u noworodków, co jest kluczowe dla zaplanowania odpowiedniej interwencji terapeutycznej.
 • Ocena progu słyszenia: Dzięki precyzyjnym pomiarom, badanie ABR może określić minimalny poziom dźwięku, jaki jest w stanie zarejestrować dany ośrodek nerwowy.
 • Diagnostyka uszkodzeń nerwu słuchowego: Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdzie podejrzewa się patologie nerwu słuchowego lub jego ścieżek w mózgu.
 • Potwierdzenie efektywności leczenia: Badanie ABR może być również wykorzystywane do monitorowania postępów w terapii, zwłaszcza po założeniu implantów słuchowych lub aparatów.

Ograniczenia

Jednakże, jak każda metoda diagnostyczna, również badanie ABR posiada swoje ograniczenia:

 • Zależność od stanu pacjenta: Wyniki mogą być zakłócone przez ruchy, stan czujności pacjenta czy obecność infekcji ucha.
 • Potrzeba specjalistycznego sprzętu i personelu: Prawidłowe przeprowadzenie badania wymaga dostępu do specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanego personelu technicznego i medycznego.
 • Interpretacja wyników: Wyniki badania ABR muszą być interpretowane przez doświadczonego audiologa, aby zapewnić ich prawidłowe zrozumienie i zastosowanie w dalszym planie terapeutycznym.

Integracja badania ABR w opiece zdrowotnej

Protokoły przesiewowe

W wielu krajach, w tym w Polsce, badanie ABR jest częścią standardowego protokołu przesiewowych badań słuchu u noworodków. Włączenie tego badania do rutynowych procedur po urodzeniu pozwala na szybką diagnozę i wdrożenie niezbędnych środków interwencyjnych, co znacząco poprawia jakość życia i rozwój dziecka.

Szkolenie personelu

Kluczowym aspektem efektywności badania ABR jest odpowiednie szkolenie personelu medycznego i technicznego. Obejmuje to zarówno umiejętność prawidłowego ustawienia sprzętu, jak i precyzyjnego interpretowania zarejestrowanych odpowiedzi neurologicznych.

Edukacja rodziców

Informowanie rodziców o znaczeniu wczesnych badań słuchu i możliwych konsekwencjach zaniedbań w tej dziedzinie jest równie ważne, jak samo badanie. Edukacja w zakresie wczesnych objawów problemów słuchowych i dostępnych metod terapeutycznych może znacząco przyczynić się do poprawy wyników interwencyjnych.

Przyszłość badania ABR

Współpraca międzynarodowa

Rozwój międzynarodowych standardów dla przesiewowych badań słuchu, w tym standardy wykonania i interpretacji badania ABR, jest kluczowy dla unifikacji i podnoszenia jakości diagnostyki słuchu na świecie. Współpraca międzynarodowa może również pomóc w badaniach nad nowymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi, które będą jeszcze bardziej efektywne w przyszłości.

Dostępność

Zwiększenie dostępności badania ABR w mniej rozwiniętych regionach świata jest ważnym kierunkiem, który może przyczynić się do globalnej poprawy zdrowia publicznego. Umożliwienie wczesnej diagnozy i terapii dzieci z problemami słuchowymi w każdym zakątku globu powinno być priorytetem w międzynarodowej polityce zdrowotnej.

Badanie ABR stanowi fundament wczesnej diagnozy problemów ze słuchem u dzieci, oferując precyzyjne, szybkie i bezpieczne rozwiązanie diagnostyczne. Jego rola w wczesnym wykrywaniu, interwencji i monitoringu efektywności terapii jest nieoceniona. Poprzez ciągłe doskonalenie metod, szkolenie personelu, oraz edukację społeczną, można znacząco przyczynić się do poprawy zdrowia słuchowego dzieci na całym świecie, dając im szansę na pełny rozwój i właściwą integrację społeczną.